Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktigt för oss på BIGBLAST och vi tar vårt ansvar för att den personliga information du delar med oss behandlas på ett säkert sätt och på ett sätt som följer gällande lagstiftning. Som en del i vårt arbete för att skydda din personliga information har vi tagit fram denna integritetspolicy där vi går igenom hur vi på Bizz Factory behandlar, lagrar, och hanterar dina personuppgifter.

Bizz factory som personuppgiftsansvarig

BIGBLAST är ett registrerat varumärke som drivs av Bizz Factory AB med orgnr: 559180-7937 är personuppgiftsansvarig och du som lämnar dina personuppgifter till oss kallas för kund eller användare beroende på om du köper våra tjänster eller endast tar del av information som vi ger ut. Du som kund eller användare kan komma att lämna ut personuppgifter till oss via vår webbsida, telefon, epost, chat, personligt på våra kurser och möten eller på ett annat sätt.

Tillämpningsområde

Denna policy omfattar kunder eller/och användare som besöker vår webbsida, våra kanaler på sociala medier, och andra webbportaler som Bizz Factory äger. Denna policy omfattar också kunder som köper våra tjänster.

Personuppgifter

En personuppgift är en information som kan användas för att identifiera dig. Exempel på personuppgift kan vara namn, telefon, adress, epost-adress, IP-adress.

Insamling och användning av data

Insamlingen och användningen av dina personuppgifter har för syfte att utföra våra tjänster åt dig som kund. Vi behandlar också personuppgifter av dig som vill använda vår webbsida, våra kanaler på sociala medier med syfte att ta kontakt med oss eller ta del av vår information, nyhetsbrev, eller marknadsföring.

Vi som personuppgiftsansvarig har ansvaret för att insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt och att GDPR regelverket tillämpas.

Säkerhet

Med syfte att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt har vi tekniska och organisatoriska rutiner och lösningar. Det gäller bland annat rutiner bland medarbetare som har tillgång till dina personuppgifter, inloggningsskydd i de system och i den utrustning vi använder oss för att lagra och behandla dina personuppgifter, och granskning av våra personuppgiftbiträdens GDPR arbete.

Lagring av personuppgifter ska inte vara längre än vad som är nödvändigt. Lagringstid för personuppgifter som lämnas ut till oss utan att vi ber om dessa är en månad. Personuppgifter som lämnas ut till oss med samtycke för att till exempel ta emot nyhetsbrev lagras fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter som lämnas ut till oss i samband med nyttjande av våra tjänster lagras under avtalstiden plus en månad, eller längre en så om en lag kräver det.

Bizz factory som personuppgiftbiträde

Bizz Factory är personuppgiftbiträde för dig som nyttjar våra redovisnings- eller administrationstjänster. Enligt GDPR krävs att du tecknar ett särskilt avtal med oss. I avtalet regleras hur vi ska behandla personuppgifter åt dig och vilka underbiträden vi kan använda oss av. Du kan skriva ett eget avtal och skicka det till oss eller du kan skriva under det avtal som vi redan har skapat.

Bizz factorys underbiträden

I egenskap av personuppgiftbiträde har Bizz Factory underbiträden som behandlar personuppgifter åt oss. Vi har gjort ett urval av underbiträden och använder oss endast av underbiträden som följer GDPR och som garanterar att personuppgifter lagras och behandlas på ett säkert sätt.

Marknadsföring

Vi gör direkt marknadsföring och använder personuppgifter för det. I vår marknadsföring informerar dig om bland annat våra tjänster, erbjudande, information inom vår verksamhetsområde, och nyheter om oss.

Överföring av information

Bisfactorys underbiträden sparar information inom EU. Bokföringsinformation sparas normalt i Sverige.

Bizz Factory säljer inte personuppgifter eller lämnar ut personuppgifter till tredje part. Vid marknadsföring kan våra personuppgiftsbiträden behandla personuppgifter.

Cookies

Du kan läsa med om hur vi använder cookies här

Dina rättigheter

Dina rättigheter bestäms av gällande dataskyddsförordning men här beskriver vi vilka rättigheter du har:

Rätt till information: Du har alltid rätt att får information om vilka personuppgifter om dig som vi har hos oss och hur vi behandlar dessa.

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att vi rättar till en felaktig personuppgift som vi har om dig.

Rätt till radering: Du kan begära att dina personuppgifter raderas från vår databas under förutsättning att vi inte är skyldiga att spara dina personuppgifter på grund av en rättslig förpliktelser (t ex. bokföringslagen).

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade. Dock gäller denna rättighet endast personuppgifter du har lämnat in under samtycke eller på grund av avtal.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begränsa användningen av dina personuppgifter. Det kan handla om att begränsa användningen av vissa personuppgifter, eller begränsa en viss behandling. Denna rättighet kan dock inte bli uppfylld om vi behöver dina personuppgifter för att utföra en tjänst åt dig och/eller om det råder lagkrav för att vi använder dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt att göra klagomål: Du kan vända dig till Datainspektionen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter görs i strid med dataskyddsförordningen.

Rätt att begära skadestånd: I fall du lider skada på grund av att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du begära skadestånd. Vi har dock ingen skyldighet att betala om vi kan visa att vi inte på något sätt är ansvariga för skadan.